Home <— Regenten <—

 

Regenten Weeshuis Leiden
Bloys van Treslong

 

Bloys van Treslong : Personalia
 < bron
1 > 
             
  Jhr. Jacob Arnout Bastingius Bloys van Treslong, regent van 1804-1807  
  geb. Steenbergen 10.3.1756, ged. Steenbergen, hervormd 14.3.1756,  
  overl. Maarssen 26.3.1825,  
  ingeschreven als student te Leiden 19.8.1774 en 12.3.1802, op 13-4-1775 komemde uit Den Haag,  
  wonende op de Hooglandse Kerkgracht aangenomen als lidmaat der NHK met attestatie,  
  zee-officier 1781,  
  vice-admiraal 1803- 1809 (schout bij nacht),  
  hoofdingelanden Rijnland 1806,  
  vertrekt naar Den Haag 1807,  
10    secretaris-generaal dep. marine 1807,  
11    directeur waterstaat te Amsterdam 1812,  
12    verheven in den Ned. adel wegens zijne diensten aan den Staat bewezen bij K.B. 16-9-1815,  
13    zoon van Cornelis Johannes Bloys van Treslong en Johanna Isabella Calkoen,  
14    x Zaltbommel 11.1.1799
Maria Elisabeth Lemmers
,
geb. 's Hertogenbosch 16.5.1766,
overl. Monnickendam 27.5.1819,
dochter van Hendrik Lemmers en Theodora van Holen, wed. van Cornelis van Imbyze van Batenburg met wie zij 18.1.1788 in Den Bosch was gehuwd.
 
15    Een kind.  
             
 

 

Bloys van Treslong :  Notitie 1
 < pers
2 > 
             
1   - Jhr. Jacob Arnout Bastingius Bloys van Treslong, stemgerechtigd was eigenaar van een huis op de Oude Vest, dat hij bewoonde met zijn vrouw, een dochter, de weduwe Lemmers, moeder van zijn echtgenote en 2 dienstboden.  
             
   
(GAL, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1971, buurt 80, nr. 9).
 
 

 

Bloys van Treslong :  Notitie 2
 < 1
3 > 
             
1   - Bloys van Treslong kocht op 17 juni 1800 voor de prijs van fl. 535,-- een speeltuin en speelhuis gelegen aan de Haarlemmertrekvaart.  
2   N: Hendrik Snyders.
W. de Trekvaart.
Z. Adriaan Drabbe.
O. de Vaarsloot.
 
             
   
(GAL, boekje 1, Transporten Leiderdorp 1-250, nr. 222. Rechterlijk archief Leiderdorp, transporten, d.d. 17-6-1800, f.216A).
 
 

 

Bloys van Treslong :  Notitie 3
 < 2
4 > 
             
1   - Bloys van Treslong verkocht op 6 mei 1806 voor de prijs van fl. 514,-- een speeltuin en speelhuis gelegen aan de Haarlemmertrekvaart buiten de Marepoort.  
2   N: de koper Antonius Arnolds.
W. de Trekvaart.
Z. Frans van Stripriaan Jz.
O. de Vaarsloot.
 
             
   
(GAL, boekje 1, Transporten Leiderdorp 1-250, nr. 109. Rechterlijk archief Leiderdorp, transporten, d.d. 6-5-1806, f.6A).
 
 

 

Bloys van Treslong :  Notitie 4
 < 3
bron > 
             
1   - Brief van Bloys van Treslong aan de Raad der stad Leiden.  
2   Geeft met eerbied te kennen J.A.B. Bloys van Treslong dat dezelve in den jare 1804 door u zijnde aangesteld tot regent van het H.G.of Stads Arm Wees en Kinderhuis binnen deze stad en daarin tot heden is fungerende; thans door zijne majesteit den koning van Holland is benoemd en aangesteld tot secretaris generaal van het ministerie der marine, waardoor hij eerlang deze stad met er woon zal moeten verlaten en tot aanvaarding zijner functien naar 's Hage verhuizen en hierdoor buiten staat geraakt om zijn post als regent van het weeshuis binnen deze stad wel en naar behoren waar te nemen.  
3   Redenen waarom de suppliant zich keert tot u, eerbiedig verzoekende, dat u hem als regent van het H.G. of Arm Wees en Kinderhuis binnen deze stad gelieve te ontslaan en aan hem daarvan te verlenen acte in forma. Fiat verleend 25-5-1807.  
             
   
(SA II, inv.nr. 594, f.52).
 
 

 

Bloys van Treslong : Bronnen
             
  GAL, Nederland's Adelboek 79 (1988) A-BI, 597.
  GAL, Genealogische en heraldische bladen. Maandblad voor geslacht-, wapen- en zegelkunde 1 (1906) 303-305.
  GAL, Album Studiosorum, f. 1115, 1198.
  GAL, Herenboekjes.
  GAL, Kerkeraad NH Gemeente, inv.nr. 83, Namen der op nieuw aangekomeme ledematen soo door belijdenis als met attestatie.
  GAL, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1971, buurt 80, nr. 9.
  GAL, Rechterlijk archief Leiderdorp, transporten, d.d. 17-6-1800, f.216A. (boekje 1, Transporten Leiderdorp 1-250, nr. 222).
  GAL, Rechterlijk archief Leiderdorp, transporten, d.d. 6-5-1806, f.6A. (boekje 1, Transporten Leiderdorp 1-250, nr. 109).
  GAL, SA II, inv.nr. 594, f.52.
10    Schama, S., Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780/1813 (Amsterdam 1989) 525, 695, 841.
             
 

 

PublicatieAuteurHome
Leiden
Weeshuis
Regenten
Antoinette
Frijns
2008
www.janvanhout.nl
Leiden