Notulen vergaderingen college  B&W  
Leiden, 1929 - 1955

 

Informatie

 

Aard en Opzet van de Database

Ruim een dozijn vrijwilligers hebben in het nieuwe millennium de besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden, genomen na de stadhuisbrand op 12 februari 1929 en vèèr 1956, volgens een vooraf bepaald schema vastgelegd. Dat zijn: datum, agendapunt, rubriek, betrokken gemeentelijke en andere instanties (partij), straatnaam (en –huis-nummer), kadastrale nummers en een korte aanduiding van het onderwerp. Zo is een beredeneerde inhoudsopgave ontstaan van die besluiten die de belangstellende op weg kan helpen naar de besluiten zelf zoals die te vinden zijn in de notulenboeken in het Regionaal Archief Leiden.
 
Van de gemeentelijke diensten en commissies, de straatnamen en ook de rubrieken is een lijst te raadplegen, de laatste mogelijk van nut bij een breed onderzoek zoals naar de middenstand in Leiden of de stadhuisbrand en de gevolgen daarvan. Sommige rubrieken kennen een onderverdeling (onderwijs, personeel), andere bevatten een breder scala (tuin- en landbouw, veeteelt, jacht en visserij; bevolking, register, statistiek, volkstelling) Op de website is overigens op elk woord of op een combinatie van woorden te zoeken.
 
Namen van personen die in verband zijn te brengen met een negatieve beoordeling zijn niet opgenomen. In dat geval geeft een het cijfer na * aan om hoeveel personen het gaat; in de notulenboeken op het archief zijn zij te vinden. Namen van instellingen zijn veelal volledig genoteerd, tenzij ook in de notulen een afkorting is gebruikt zoals ANWB, EHBO, KEMA, K & O, NZH, RUL en VVV waarvan de betekenis te vinden is in de lijst van afkortingen.
 
Van de 61.151 records in het bestand zijn er vrij veel die per twee of (soms veel) meer van één besluit gemaakt zijn. Dat is het geval als in een besluit meer gemeentelijke diensten of commissies, meer straatnamen of meer verschillende onderwerpen (meestal met een onderverdeling van het besluit, aangegeven met letters a, b, c of - Romeinse - cijfers) zijn vervat. De gemeenteraad is vaak betrokken, behalve in de jaren 1940/45 waarin de bezetter de burgemeester de bevoegdheden van zowel B & W als de raad opdroeg en derhalve elk besluit van hem afkomstig is.
 
De omschrijving van het Onderwerp is steeds kort gehouden zodat voor een goede interpretatie het raadplegen van de notulenboeken aanbeveling verdient. Naast het onderwerp ontbreekt soms een besluit doordat de beslissing (soms herhaaldelijk) is uitgesteld tot een volgende vergadering. Ook zijn een enkele maal punten van de agenda vervallen verklaard. Ondanks herhaalde controles blijft het bestand mensenwerk met alle kansen op fouten. Herstelling is mogelijk en kan periodiek plaats vinden wanneer gebruikers melden wat zij aan onjuistheden hebben gevonden. Dat kan geschieden aan het Regionaal Archief Leiden, info@leidenarchief.nl, onder vermelding van “B&W notulen 1929/55”.

Leiden, oktober 2007.
Bob Lodder, voorzitter werkgroep.

 

de Werkgroep
De werkgroep B & W notulen is gevormd in het kader van het project Leidse Bronnen dat de (archiefvrienden) vereniging Jan van Hout in 1998 is begonnen. Doel is het toegankelijk maken van de B & W notulen vanaf de stadhuisbrand in 1929. Mevr. drs. Hanneke van Aalst, nu archivaris van het streekarchivariaat Noord Veluwe, en destijds werkzaam op het gemeentearchief van Leiden, heeft de opzet van de records ontworpen en die van de “trefwoorden” begeleid. Na haar vertrek is prof. dr. Rudi van Maanen, toen hoofd van het gemeente archief, als steun en toeverlaat van de werkgroep opgetreden.

Bij de oorspronkelijke opzet, aan het eind van de 20e eeuw, was er nog geen zicht op plaatsing op een website en evenmin een vermoeden dat persoonsbescherming aan de orde zou kunnen zijn. In de geest van de registratuurcode is een rubricering ontworpen (toen stelsel van trefwoorden genoemd) die het de gebruiker mogelijk zou maken eenvoudig alle besluiten op het terrein van zijn belangstelling te vinden. Bij raadpleging van de notulenboeken in het archief zouden alleen de algemene bepalingen voor archiefbezoekers van toepassing zijn, terwijl nu de regels voor electronische bestanden gelden.

Van de werkgroep maakten tot medio 2007 (korter of langer) deel uit Hanneke van Aalst, George Junge, Bert Kamp, Joka Kersten, Corrie Kramp, Joke en Bob Lodder, Jan van Nimwegen, Nel Ong, Mariet Portheine, Piet de Raat, Gerard Reychard en Truus Vink. Bert verzorgde o.m. instructies voor het gebruik van de laptops en het opslaan van het werk, Mariet en Bob hebben alle records na gezien.

Van verschillende archief medewerkers heeft de werkgroep hulp gehad. Zeer veel werk heeft de webmaster van Jan van Hout, Rinus Vrind, verricht voor de vervolmaking van het bestand. Zonder zijn inventiviteit en inzet zou de brede toegankelijkheid, de gevarieerde, ruime, vormen van zoeken en de mogelijkheid tot bewerking bijv. in statistieken niet zijn bereikt.

 

Recordindeling
datum Datum van de vergadering van het college.
agendapunt Agendapunt.
Dit kan aangegeven zijn met een *, dan zijn de gegevens van dit punt in meer records opgenomen. Redenen hiervoor kunnen zijn:
1) het agendapunt bestaat uit sub-agendapunten.
2) het heeft betrekking op meer straten, commissies etc
3) de veldcapaciteit was onvoldoende.
De tellingen geven altijd het aantal Records aan, dat kan dus afwijken van het aantal Agendapunten.
onderwerp Korte omschrijving van het onderwerp.
straat Straatnaam met evt huisnummer.
partij Betrokken partijen, natuurlijke personen en/of rechtspersonen.
Bij de privacy-gevoelige onderwerpen zijn de persoonsnamen vervangen door een vermelding van het aantal personen. Deze vorm van bescherming persoonsgegevens is nauwgezet en in overleg met de archiefinspectie uitgevoerd. Mochten er toch nog punten zijn waarbij de naamsvermelding niet op prijs gesteld wordt dan zullen wij dit aanpassen.
De volledige namen staan wel in de originele notulenboeken die in het RAL zijn te raadplegen.
rubriek De traditionele administratieve indeling.
Zie bij de voorbeelden hoe een lijst van de rubrieken, diensten, commissies etc te maken is.
kadaster Eventuele kadastrale aanduiding.
dienst Betrokken Gemeentelijke Dienst.
commissie Betrokken Gemeentelijke Commissie.
wethouder Betrokken Wethouder.
burgemeester ja indien de burgemeester bij het agendapunt is betrokken.
raad ja indien de gemeenteraad bij het agendapunt is betrokken.

 

Gebruiksaanwijzing
Zoekformulier Het zoekformulier bestaat uit 3 secties:
-Algemeen Zoeken, in de standaard velden.
-Specifiek Zoeken, als u specifieke velden / condities wilt gebruiken.
-Algemene Functies voor beide zoekmethoden.
Zoekargumenten Zoekargumenten, waarden waarop in de database gezocht wordt, mogen de tekens a-z, 0-9, &, -(minteken) of .(punt) bevatten. Zoeken is niet hoofdletter-gevoelig. Argumenten moeten gescheiden worden door een spatie. Per veld kunnen maximaal 5 argumenten ingegeven worden, tot een maximum van 50 tekens.
Aantal hits Het aantal treffers is standaard gemaximeerd op 1000.
Dit is uit te breiden tot 3500, het grootste aantal records per jaar(1954).
Zie bij Functies en ZoekTips om het zoekresultaat aan te passen
Algemeen Zoeken
Zoekargumenten Zoekt in de velden Datum, Straat, Onderwerp, Partij
De argumenten worden als EN behandeld, bij elk volgend argument wordt dus het zoekresultaat kleiner.
Getoonde velden Datum, Agendapunt, Straat, Onderwerp, Partij.
Evt. alle velden indien die optie is aangevinkt (zie Functies).
Specifiek Zoeken
Velden 1-3 velden kunnen worden geselecteerd voor zoek-condities.
Gebruik de standaardvelden of selecteer het gewenste veld.
Condities van de velden onderling kunnen naar keuze als EN of OF uitgevoerd
De volgorde is niet belangrijk, behalve bij tellingen op meerdere niveaus.
Zoekargumenten Zoekt in de geselecteerde velden volgens de aangegeven condities.
Hierbij zijn de volgende varianten mogelijk:
1. ingevuld zoekargument(en) :
    alleen de records die aan de conditie voldoen.
2. argument * :
    alleen de records waarbij het veld een waarde bevat, dus geen "leeg" veld.
3. geen argument ingevuld :
    alle records worden getoond, ook met "lege" velden.
Voorbeelden:
Commissie Fabricage : alleen records waarin de commissie fabricage voorkomt.
Commissie * : alle records waarin een commissie voorkomt.
Commissie (blank, niets ingevuld) : alle records.
 
-arg (minteken voor argument) is NIET, dus uitsluiting.
voorbeeld:
Straat: rapenb -kort geeft Rapenburg maar niet Kort Rapenburg.
Condities Condities per veld, EN / OF.
Presentatie
- Lijst De volgende velden worden getoond:
- Datum, Agendapunt, Straat, Onderwerp, Partij
- Geselecteerde velden
- Sorteervelden
- Alle velden indien die optie is aangevinkt (zie Functies)
- Telling Telling van de opgegeven argumenten en velden.
Dit kan ook in meerdere niveaus, hierbij is de volgorde belangrijk, bv
    Veld 1 : Jaar *
    Veld 2 : Commissie *
Geeft per jaar alle commissies
    Veld 1 : Commissie *
    Veld 2 : Jaar *
Geeft per commissie alle jaren
- Grafiek Grafiek van de opgegeven argument per jaar en subtotalen per maand.
voorbeeld:
Datum * geeft een grafiek van de aantallen records per jaar.
Functies voor beide Zoekmethoden
Sorteren Velden waarop gesorteerd moet worden (oplopend).
Datum en agendpunt worden altijd als laagste sorteerniveau gebruikt.
Groeperen Bij Groeperen - ja wordt bij wisseling van sorteerveld 1 een nieuwe tabel gemaakt.
Hele woorden Standaard wordt op een woord of deel van een woord gezocht.
"hond" geef ook "honden" en "trekhondenwet".
Bij Zoek hele woorden - ja wordt gezocht op woorden.
Alleen "Rode Hond" wordt gevonden.
Alle velden Alle velden van het record worden getoond.
Max hits 3500 Het maximale aantal records dat getoond wordt is 3500 ipv 1000.
NB: Het grootste aantal records per jaar is 3500 (1954).

 

Voorbeelden
voorbeelden Algemeen Zoeken
Alle agendapunten mbt de Doezastraat
Zoek Alg:doeza
verlichting Doezastraat waarbij hr Oostendorp betrokken was
Zoek Alg:doeza licht oostend
alle gegevens mbt de NSB organisatie (dus niet rijnsburg)
Zoek Alg:nsb
Zoek hele woordenaanvinken
punten mbt de oorlog in 1940-1945
Zoek Alg:oorlog
Jaar van1940
Jaar t/m1945
voorbeelden Specifiek Zoeken : Lijst
Breestraat, Rapenburg (niet Kort Rapenburg)
veld 1straatbreest rapenb -kortOF
sorteren 1straat
Kadastergegevens van Oegstgeest, Sectie E-25
veld 1kadasteroegst e-25EN
leermiddelen, RK ULO, gesorteerd per straat (school)
veld 2onderwerpleermidOF
veld 3partijRK ULOEN
sorteren 1straat
salaris politie
veld 1rubriekpolitie OF
veld 2onderwerpsalaris OF
alle B&W vergaderingen in 1954 (3500 agendapunten)
veld 1datum1954OF
sorteren 1datum
max hits 3500aanvinken
alle vergaderingen in eerste kwartaal 1954
veld 1datum1954-01 1954-02 1954-03OF
sorteren 1datum
Vereniging Oud Leiden, alle betrokken commissies
veld 1commissie* OF
veld 3partijoud leidenEN
Zoek hele woordenaanvinken
Straatnamen en alles van Straatnamencie
Velden EN OFOF
veld 1commissiestraatna OF
veld 2onderwerpstraatna OF
voorbeelden Specifiek Zoeken : Telling per veld
welke rubrieken zijn er en hoe vaak worden ze gebruikt
veld 1rubriek* OF
opgave van alle stegen die in de agendapunten voorkomen
veld 1straatsteeg OF
vermelding van de Diensten per Jaar
veld 1dienst* OF
veld 2jaar* OF
NB: door de volgorde te wisselen krijg je Jaar / Dienst
voorbeelden Specifiek Zoeken : Grafiek per Jaar
hoeveel agendapunten (records) zijn per jaar /maand behandeld
veld 1datum* OF
overzicht gevolgen stadhuisbrand
veld 1rubriekstadhuis OF
agendapunten behandeld door burgemeester
veld 1naar burg j/nja OF

 

Zoektips
        Algemeen Zoeken: Geen Records gevonden
 • Geef minder zoekargumenten
 • Maak de argumenten minder specifiek,
  verander bv "verbouwing gebouw" in "verbouwing"
 • Vergroot het tijdvak jaar van / tm
        Algemeen Zoeken: Te veel records gevonden
 • Geef meer zoekargumenten
 • Maak de argumenten meer specifiek,
  verander bv "singel" in "maresingel"
 • Verklein het tijdvak jaar van / tm
 • Verhoog het maximale aantal hits tot 3500
  (denk aan responsetijd)
        Specifiek Zoeken: Geen records gevonden
 • Geef minder EN zoekargumenten per veld
 • Geef meer OF zoekargumenten per veld
 • Gebruik minder zoekvelden
 • Maak de argumenten minder specifiek,
  verander bv "trekhond" in "hond"
 • Vergroot het tijdvak jaar van / tm
        Specifiek Zoeken: Te veel records gevonden
 • Geef meer EN zoekargumenten per veld
 • Geef minder OF zoekargumenten per veld
 • Gebruik meer zoekvelden
 • Maak de argumenten meer specifiek,
  verander bv "markt" in "veemarkt"
 • Verklein het tijdvak jaar van / tm
 • Verhoog het maximale aantal hits tot 3500
  (denk aan responsetijd!)

 

Afkortingen
ABPAlgemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AJCArbeiders Jeugd Centrale
AKOAmsterdamse Kiosk Onderneming NV
ANWBvh Algemeen Ned. Wielrijders Bond
ARKAAlgemene RK ambtenaren bond
AZLAcademisch Ziekenhuis Leiden
B & WBurgemeester en Wethouders
BBBescherming Bevolking
BizaBinnenlandse Zaken
BLOBuitengewoon Lager Onderwijs
BNABond van Ned. Architecten
BOVAGBond van Autohandelaren en Garagehouders
BVBesloten vennootschap
CdKCommissaris der Koningin
CdPCommissaris der Provincie (1940-’45)
CEMSTOChemische en Mechanische Stofbestrijdings ondernemimg
ChrChristelijke
CieCommissie
CoCompagnon
CoopCoöperatie
CultCultureel
CVCommanditaire vennootschap
DAFvan Doorne’s Autofabriek
DGDirecteur Generaal
DhrDe heer
EHBOEerste hulp bij ongelukken
EHDEerste Hulp Dienst
ELSEerste Leidse Schoolvereniging
FAFirma
FedFederatie
GABGewestelijk Arbeids Bureau
GebrGebroeders
GerefGereformeerd
GSGedeputeerde Staten
GymnGymnasium
HBSHogere Burger School
HCWHollandse Constructie Werkplaatsen
HervHervormd
HGHeilige Geest
HhHeren
HIDHoofdingenieur Directeur
HTMHaagse Tramweg Maatschappij
IBWInstituut voor Bestuurswetenschappen
ISIngekomen Stukken (raadsstukken)
IsrIsraëlisch
JrJunior
K & OSoc. Cult. Stichting Kunst en Ontspanning
KathKatholiek
KEMAKeuringsinstituut voor Electrische Materialen
KNACKon. Ned. Automobiel Club
KNMBKon. Ned. Middenstands Bank
KonKoninklijk
KvKKamer van Koophandel
KWFKon. Wilhelmina Fonds
LAKLeids Academisch Kunstcentrum
LAVOLager Algemeen Vormend Onderwijs
LEMVOGLeidse Exploitatie Mij voor onroerende goederen
LJALeidse Jeugd Actie
LOLager onderwijs
LSCLeids Studenten Corps
LUFLeids Universiteits Fonds
LVILeidse Vereniging van Industriëlen
LycLyceum
MejMejuffrouw
MijMaatschappij
MinMinisterie
MOMiddelbaar onderwijs
MOBMedisch Opvoedkundig Bureau
MULOMeer Uitgebreid Lager Onderwijs
MwMevrouw
NBBSNed. Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen
NBvGANed. Bond van Gemeente ambtenaren
NedNederlands
NSNed. Spoorwegen
NZHNoord- en Zuidhollandse Tramweg Mij.
O (K & W)Onderwijs (Kunsten en Wetenschappen)
PCGPostcheque en Girodienst
ProfProfessor
ProtProtest
PTTPost, Telefoon en Telegraaf
RijnlandHoogheemraadschap Rijnland
RKRooms Kath.
RPSRijks Post Spaarbank
R(UL)Rijks (Universiteit Leiden)
RvSRaad van State
StSint
T.b.v.Ten behoeve van
TBCTuberculose
THTechnische Hogeschool
UBUniversiteits Bibliotheek
ULOUitgebreid Lager Onderwijs
VEBOVereniging Tentoonstellen Vee en Bodemproducten
VerVereniging
VhVoorheen
VNGVer. van Ned. Gemeenten
VVVVer. voor vreemdelingen verkeer
WbvWoningbouwver.
WedWeduwe
Z-HZuid-Holland