Home <— Jan van Hout - Rijnland

 

'Nopende het Dijckgraef en Heemraetschap van Rijnlant'

12. Zeeduynen

Zeeduynen {100r}Volcht nu 't derde poinct ten opsichte van de weringe van de buytenwateren in consideratie comende, 'twelck sijn de zeeduynen. Diewelcke werden onderhouden 'tsij deur geyldoorn ende gelijcke ruychten, daerinne wassende, off deur den helm, die men daerinne plant om 't verstuyven te verhinderen. Ende es dienende tot twe saecken: d'eerste omme de duynen in haere hoochte te houden, opdat 't zeewater 't lant nyet en bevloeye; de twede, opdat deur 't verstuyven de vruchtbaere landen, daeronder ende omtrent gelegen, metten sande nyet en overlopen ende sulcx off onvruchtbaer off minder vruchtbaer worden.
  Mer also de kennisse van dien dijcgrave ende hogeheemraden nyet {100v} eygentlicken toecomt, noch vanouts gegeven en es, mer bij delegatie, zoo zal daervan hiernaer geseyt werden mit ende beneffens andere zaecken, daertoe zij zijn gedelegeert.
  < <50v> ende vint 't vervolch fo. 61.
  [Doorgehaald] Helmplantinge vanouts aen quartieren verdeelt. De voirs. helmplantingen van allen ouden tijden aen gestaen tot last van elck in sijn >
  [{101r}, {101v}, {102r} en {102v} blanco.]

 

 

AuteurPublicatieHome
Marleen
van Amstel - Horák
2005
't Vertooch Nopende het
Dijckgraef- en Heemraetschap van Rijnlant
Jan van Hout, Leiden 1595
www.janvanhout.nl